Groen & blauw - Battel

Natuurreservaat Robbroek

Het Robbroek is slechts een fractie van de uitgestrekte vochtige natuurgebieden in het Mechelse. Het vroegere moeras wordt ontwaterd met sloten en dwarssloten, de Zenne werd grotendeels rechtgetrokken en de dijken zijn verhoogd. In de jaren 1950-1960 werd het Robbroek grotendeels ingeplant met populieren. Vanaf de jaren 1990 werden deze gekapt.

Het Robbroek kent een grote variatie aan moeras- en rietvogels (wilde eend, wintertaling, waterhoen, sprinkhaanrietzanger, blauwborst) en roofvogels (buizerd, sperwer). Ook allerlei andere dieren voelen zich hier thuis, zoals de groene en bruine kikker, pad, de kleine- en alpenwatersalamander, wezel en bunzing.

Op termijn wil het Agentschap voor Natuur en Bos hier een open moeraslandschap van maken, typisch voor een rivierdal. Begrazing met gallowayrunderen en konikpaarden houdt de verruiging van de graslanden en moerasvegetaties in de hand.

Natuurreservaat Den Battelaer

Den Battelaer is een oud overstromingsgebied tussen het Kanaal Leuven-Dijle en de Zenne. Je vindt er tal van dieren zoals onder andere de typische blauwborst en de krakeend. Ook qua planten is dit gebied interessant. In de weilanden nemen elk jaar de koekoeksbloem en het moeras-vergeet-mij-nietje toe. Het is prachtig wandelen op de dijken en je kan er helemaal tot rust komen.

Den Battelaer is in beheer van Natuurpunt, dat het gebied zo inricht zodat de natuur verder kan evolueren. Dankzij de diensten van de stad Mechelen komen hier jaarlijks enkele jongeren meewerken bij het beheer. Bovendien bouwden vrijwilligers een bijenhotel langs het wandelpad tussen Zenne en Leuvense vaart. Snoeien, maaien en wilgen knotten zijn ook zaken die binnen het onderhoud van de terreinploeg van Natuurpunt behoren.

 

Thiebroekbos

Tussen de Zenne, kanaal Leuven-Dijle en de Gentsesteenweg, achter de voetbalvelden van SK Heffen, grenst het Thiebroekbos aan het erkende natuurreservaat Den Battelaer.
Het Thiebroek ontstond in de 20ste eeuw door het indijken en droogleggen van bepaalde vloeibeemden en hooiweiden. De gekapte populieren werden vervangen door gemengd loofhout. Stad Mechelen staat samen met het Vlaams agentschap voor Natuur en Bos in voor het beheer van het Thiebroekbos.

Sigmagebied Zennegat

Midden 2017 werd laatste hand gelegd aan het Sigmagebied Zennegat in Battel. Het Zennegat onderging tot vandaag een bijzondere transformatie. Het gebied waar de Zenne, het kanaal Leuven-Dijle en de Dijle in elkaar vloeien, werd ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Twee keer per dag stroomt er via sluizen water van de Dijle in en uit het gebied, op het natuurlijke ritme van eb en vloed. Dit proces zorgt ervoor dat waardevolle slikken en schorren ontstaan en de omgeving tegen wateroverlast beschermd wordt. Staat het water op de Dijle extreem hoog, dan stroomt de rivier over in het Zennegat.

Door het getij na te bootsen, ontwikkelen slikken en schorren zich langzaamaan. De waardevolle getijdennatuur trekt heel wat zeldzame planten en dieren aan, zoals moeras- en rietvogels. Het Zennegat is dan ook een populaire plek om vogels te spotten. Vissen bereiken het gebied via de combisluis en vinden er een plek om te paaien of in alle rust op te groeien.

Bronnen: dorpsbewoners - www.natuurpunt.be - mechelen.mapt.be - sigmaplan.be 
inventaris.onroerenderfgoed.be