KazerneDossin_CopyrightTourismMechelenStijnBollaert.jpg

Mensenrechtenwandeling

De Mensenrechtenwandeling neemt de leerlingen mee op tocht langs minder belichte Mechelse plekken, feiten en helden - en bij zwarte bladzijden uit de Mechelse geschiedenis. Zo houdt de wandeling halt bij het Memoriaal van Kazerne Dossin, een gedenkplaats die één van de grootse schendingen van de mensenrechten symboliseert. Daarnaast belicht de wandeling ook positieve mensenrechtenconcepten van hoop en verzet in de Mechelse historische context. Ook hedendaagse migratieverhalen komen aan bod.

PRAKTISCH

Voor wie? tweede en derde graad
Wanneer?
dagelijks
Prijs
gids € 60 | voor scholen uit Mechelen of Sint-Katelijne-Waver € 30
Duur 2 uur
Reserveringsvoorwaarden
ten minste 2 weken op voorhand reserveren
max. 25 personen per gids (leerkracht inbegrepen)
Te boeken bij
Toerisme Mechelen

EINDTERMEN

Vakspecifieke eindtermen
Historische rapportering
De leerlingen kunnen
19. het resultaat van een eigen deelopdracht of van een groepswerk met his-torische documentatie op een heldere manier weergeven in een mondelinge of schriftelijke uiteenzetting, of uitbeeldend of grafisch.
23. informatie uit historisch bronnenmateriaal en historiografische documentatie structureren en synthetiseren.
24. het resultaat van een beperkt historisch onderzoek onder vorm van een eigen deelopdracht of van een groepswerk op een heldere manier weergeven in een mondelinge of schriftelijke uiteenzetting, of uitbeeldend of grafisch.
Attitudes
De leerlingen
20*. hechten waarde aan de bevraging van het verleden om verklaringen te zoeken voor actuele spanningsvelden.
21*. brengen waardering op voor het intellectueel-eerlijk omgaan met historische informatie en voor het bespreekbaar stellen van stereotypen en vooroordelen.
22*. brengen waardering op voor de creatieve kracht waarmee samenlevingen uit het verleden de uitdagingen waarvoor ze stonden hebben aangepakt.
23*. zijn bereid waarden en normen uit heden, verleden en andere culturen vanuit de historische en actuele context te benaderen. 24*. hebben belangstelling voor het historisch en actueel spanningsveld individu-gemeenschap.
25*. hechten waarde aan de bevraging van het heden en het verleden bij de motivering van meningen en standpunten in de confrontatie met historische en actuele spanningsvelden.
26*. brengen waardering op voor het intellectueel-eerlijk omgaan met historische informatie en voor het bespreekbaar stellen van stereotypen en vooroordelen.
27*. brengen waardering op voor de creatieve kracht waarmee samenlevingen uit het verleden de uitdagingen waarvoor ze stonden hebben aangepakt.
28*. zijn bereid waarden en normen uit heden, verleden en andere culturen vanuit de historische en actuele context te benaderen. 29*. hebben belangstelling voor het historisch en actueel spanningsveld individu-gemeenschap.

Historische redenering
De leerlingen kunnen
15. verschillende argumentaties tegen elkaar afwegen.
16. via een historische redenering hun standpunt t.o.v. een maatschappelijk probleem nuanceren.
19. verschillende argumentaties tegen elkaar afwegen.
20. een redenering opbouwen vanuit de studie van verleden en heden om hun standpunt t.o.v. een maatschappelijk probleem te verdedigen.

Attitudes
De leerlingen
19*. zijn bereid om actuele spanningsvelden aan de historische ontwikkelingen te relateren.
20*. zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden vanuit verschillende gezichtshoeken kritisch te bekijken.
21*. zijn bereid ook hun ingenomen standpunten te confronteren met conflicterende gegevens en die van daaruit te relativeren.
23*. zijn bereid om actuele spanningsvelden aan de historische ontwikkelingen te relateren.
24*. zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden vanuit verschillende gezichtshoeken kritisch te bekijken, rekening houdend met mogelijke achterliggende waarden, normen en mentaliteiten.
25*. zijn bereid ook hun ingenomen standpunten te confronteren met conflicterende gegevens en die van daaruit te relativeren. 28*. erkennen de maatschappelijke dynamiek van de spanning tussen het blijvende en het veranderende.

Vakoverschrijdende eindtermen
Context 5: Politiek-juridische samenleving
De leerlingen
3. tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten;
4. zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen;
5. tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties enoverheid.
Context 7: Socioculturele ontwikkeling
De leerlingen
2. gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen;
3. illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit;
4. trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie;
5. geven voorbeelden van de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten;
6. gaan actief om met de cultuur en kunst die henomringen;
7. illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing.

Contactinformatie

Prijs

Locatie

Vleeshouwersstraat 6, Mechelen